BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 07 – 2022

Bản tin tháng 07 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau: 

Công văn số 304/LĐLĐ ngày 24/06/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

Quyết định số 1100/QĐ-BKHĐT ngày 14/06/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/06/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. 

Công văn số 2194/TCT-KK ngày 23/06/2022 tổ chức triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về hướng dẫn làm thủ tục ân hạn thuế năm 2022. 

Công văn số 27971/CTHN-TTHT ngày 15/06/2022 về việc khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

Công văn số 28218/CTHN-TTHT ngày 16/06/2022 về hóa đơn điện tử. 

Công văn số 2402/TCHQ-TXNK ngày 20/06/2022 về thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế. 

Công văn số 3288/BHXH-QLT ngày 21/06/2022 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/07/2022. 

Thông báo số 3208/TB-BHXH ngày 17/06/2022 về việc điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. 

Công văn số 1413/HQTPHCM-GSQL ngày 21/06/2022 về việc hướng dẫn khai xuất xứ. 

Công văn số 2054/TCHQ-GSQL ngày 03/06/2022 về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu. 

Công văn số 2428/TCHQ-TXNK ngày 21/06/2022 về việc miễn thuế đối với máy bay huấn luyện nhập khẩu. 

Công văn số 2376/TCHQ-GSQL ngày 17/06/2022 về việc tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế. 

Công văn số 2426/TCHQ-TXNK ngày 21/06/2022 về việc hướng dẫn khai mã số hàng hóa cho mặt hàng vải không dệt